Diskusní téma: Policie, bezpečnost, veřejný pořádek

banned comercials cialis

Expatte | 28.04.2021

<a href=https://vslevitrav.com/>cost of levitra at savon pharmacy[/url]

cialis levitra pharmacy viagra prascurry

Expatte | 08.12.2020

Buy Generic Prevacid Online Dopypelo [url=https://xbuycheapcialiss.com/]generic cialis online[/url] Annonylild Healtyman

John

Smitha485 | 04.10.2017

As soon as I found this internet site I went on reddit to share some of the love with them. bcdfedeedfdefdee

OP

Ludvik | 10.04.2015

Dobrý den, neví někdo jak u nás pracuje nasmlouvaná obecní policie? Podle smlouvy má dodávat měsíčně zprávu o své činnosti na území KLECAN. Ptám se zde proto, že sdružení Žijeme usiluje rozšiřování spolupráce s OP a jak se zdá, není naplňován ani tento bod smlouvy, nebo nejsou měsíční zprávy zveřejňovány, což zase nekoresponduje se snahou o zpřístupnění informací občanům.(program Žijeme) . Vzhledem k tomu, že jednáte s vedoucím strážníkem a usilujete o další spolupráci, nešlo by dojednat, aby zprávy byly dodávané podle smlouvy, to je měsíčně a zveřejňované? Myslím ,že když se uzavře mezi některými stranami smlouva, má se plnit. Pokut na plnění smlouvy vůbec městu záleží.

Jen pár postrřehů

Ludvik | 24.03.2015 | 30.03.2015

"2) Rekapitulace dosavadní činnosti policie na území Klecan, co policie dělá a co nedělá, klady a zápory současného stavu, přesný výčet nákladů. Pokud náklady převýší současnou částku, kterou Klecany Zdibům platí, měli bychom se snažit najít peníze na navýšení.
3) RM nechá vypracovat analýzy variant obecní policie:
- spolupráce s OP Zdiby:
o vlastní služebna s pochůzkářem a motorizovaným policistou;
o doplnění o pořízení kamerového systému podle vzoru a zkušeností z Líbeznic
- vlastní městská policie
- případně i spolupráce s OP Líbeznice"


2.) podle pozorování občana Klecan a ze zpráv vyplývá, že OP Zdiby provádí neefektivní hlídkovou činnost na území Klecan, protože během ní , neodhalí a neprojedná takřka žádný přestupek.
Občané města si tuto činnost vlastně suplují a OP Zdiby řeší věci pouze na oznámení občanů a to z úřední povinnosti.
Ještě nutno podotknout, že se vehementně účastní kulturních akcí, kde prezentují svojí techniku a tak se dostávají do podvědomí veřejnosti a vytváří si PíArko. OP Zdiby pracuje určitým systémem práce vzhledem k dalším nasmlouvaným obcím. Stojí za to zvážit to, zda vzhledem k počtu strážníků a územní působnosti, by vůbec byla schopna po vybudování služebny a obsazení strážníky, tento způsob práce změnit a věnovat se pouze městu Klecany.( Viz strážník okrskář)
3.) Analýzy variant. - varianta vlastní MP by měla být vypracována po ujasnění, jakou vlastně chceme MP . Zda levnou, flexibilní s malým počtem strážníků s pružnou pracovní dobou, nebo drahou
s větším počtem strážníků, která by plně pokryla noční a denní směny. Ta by však finančně nemohla konkurovat nasmlouvané OP.
Ještě nutno zdůraznit výhody přímé podřízenosti strážníků úředním osobám v Klecanech a tudíž okamžitého možného nasazení strážníkův místě potřebném a v čase potřebném. Další výhoda by byla ta, že by strážníci měli ve své působnosti pouze město Klecany a neměli by důvod jezdit nebo se pohybovat mimo toto území. Z toho vyplývá efektivní práce.
V případě, že by byli strážníci v ulicích, což je jejich pracoviště, neboť na služebně se přestupky a trestné činy nedějí,(služebny slouží pouze k sepsání služebních záznamů,) nebyl by třeba budovat sledovací systém a činěn tak zásah do práv a svobod občanů, kteří se ničeho nedopouští a přesto jsou monitorováni.

terminologie velitel

Luděk Wachtl, vedoucí OP Zdiby | 25.02.2015

Zde musíte vycházet z vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, zejména § 4, odst. 4 v souladu s § 3, odst. 6. Kde se hovoří o slově "Velitel" Vedoucí složky se stává velitel zásahu, kde OP provádí převažujicí činnost.

Pak musíte vycházet ze stanoviska a terminologie odd. obecní policie MV ČR. Např.

V okamžiku, kdy velitel obecní policie (určený strážník) neplní úkoly strážníka přímo definované zákonem o obecní policii (neprovádí zákroky, úkony či jiná opatření), ale vykonává například manažerskou činnost, účastní se jednání v jiné obci (na kterou se nevztahuje územní působnost dané obecní policie na základě veřejnoprávní smlouvy), plní výhradně administrativní nebo pedagogické úkoly, není dle právního názoru Ministerstva vnitra, vycházejícího ze smyslu a účelu § 9 odst. 1 zákona o obecní policii, povinen prokazovat svou příslušnost k obecní policii stejnokrojem a může při takových činnostech nosit civilní oděv. Ani obec se v takovém případě nedopouští správního deliktu podle zákona o obecní policii.

Re: terminologie velitel

Alena Václavíková | 25.02.2015

Dobrý den, pane Wachtle, děkujeme za objasnění. Termínu "velitel" jsem použila proto, že pan Sedlák je takto uveden na webových stránkách Obecní policie Líbeznice.

Re: Re: terminologie velitel

Ludvik | 26.02.2015

Dobrý den paní Václavíková, v zákoně o IZS se píše o hlavních a vedlejších složkách. Hlavní složky jsou Hasiči, PČR, a Záchranná služba. OP je zařazena v ostatních složkách.

Základní složky
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah v místě mimořádné události. Tvoří jej:[1][2]
Hasičský záchranný sbor České republiky
jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany
poskytovatelé zdravotnické záchranné služby
Policie České republiky

Ostatní složky

Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání. V době krizových stavů se stávají ostatními složkami integrovaného záchranného systému také odborná zdravotnická zařízení na úrovni fakultních nemocnic pro poskytování specializované péče. Tvoří jej:[1][2]
obecní/městské policie
vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil
ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory
ostatní záchranné sbory
orgány ochrany veřejného zdraví
havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby
Záchranný tým Českého červeného kříže
zařízení civilní ochrany
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím, např. Akademie dobrovolných záchranářů ČR,z.s.
Není zvláštní, že by zásahu velel někdo z ostatní složky, které mají pracovat na vyžádání? Podle mého, nejdůležitější práce odvádějí hasiči provádějí záchranné práce a od tamtud je třeba koordinace, neboť jejich činnost je na místě vždy převažující.

Re: Re: Re: terminologie velitel

Proč né Náčelník? | 27.02.2015

§ 19

(1) Koordinování záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek integrovaného záchranného systému a v prostoru předpokládaných účinků mimořádné události (dále jen "místo zásahu") a řízení součinnosti těchto složek provádí velitel zásahu, který vyhlásí podle závažnosti mimořádné události odpovídající stupeň poplachu podle příslušného poplachového plánu integrovaného záchranného systému. Pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak,5) je velitelem zásahu velitel jednotky požární ochrany3) nebo příslušný funkcionář hasičského záchranného sboru s právem přednostního velení.15)

(2) Pokud na místě zásahu není ustanoven velitel zásahu podle odstavce 1 , řídí součinnost těchto složek velitel nebo vedoucí zasahujících sil a prostředků složky integrovaného záchranného systému, která v místě zásahu provádí převažující činnost.

Kdyby nebyl stanoven velitel od hasičů , byla vyžádána pomoc ostatní složky - OP a převažovala by činnost - ochrana veřejného
pořádku, tak by velel vedoucí zasahujících prostředků - strážník.

Je však možné, že tento výklad zákona není správný, nebo jsem to špatně pochopil. Nic méně hlavní složky mají nepřetržitou službu. Hasiči a záchranka jsou na místě první, pak policie a OP.

Vezmeme li z praxe překopnuté plynové potrubí při stavbě cyklostezky, první byla PČR, hasiči , plynaři a po nastoupení na směnu přijela OP. Dávno bylo vylidněno , zavodněný výkop, plynaři pracovali na opravě a OP uzavřela ulici od křižovatky U hřbitova a posílala řidiče na Černou skálu, někteří řidiči se vraceli ulicí Konečnou a nad Rychtou zpět k ohroženému místu, neboť ulice Dlouhá byla rozkopaná a tam nadávali hasiči, který je vracel zpět od nebezpečného místa..
Celý zásah byl v režii jakéhosi hasiče a vše dobře dopadlo.

kolik stojí strážník

Ludvik | 24.02.2015 | 25.02.2015

Dobrý den paní Václavíková, je dobře, že se díváte i do jiných OP.
Často se finance i obtížnost sehnání strážníka srovnává a MP Praha. Ale tam je to o něčem jiném.
Naprosto správně mají příplatky i ostatní benefity. Slouží celodenní směny soboty neděle svátky. Mají směny vložené za ty strážníky co jsou na dovolené nebo nemocní. A co je hlavní, po každé směně odevzdávají svolí činnost, kolik odhalili a projednali přestupků zejména z vlastní hlídkové činnosti. To je tlačí k aktivitě, né jen procházet nebo projíždět oblastí.. Tam skutečně nestačí se soustředit, zaměřit, spolupracovat, tak jak nám je předkládáno ve zprávách.
Tam strážník musí zákonitě stát více peněz než stážník OP pracující na jednu směnu a občasně noční.
Já věřím úsudku volených zastupitelek, věřím že si vyhodnotí i tu činnost, kterou nám OP Zdiby již předvedla a zváží , zda
by naplňování případné nové smlouvy či požadavku nemohlo dopadnout jako požadavek na strážníka okrskáře a stejně naplňování smlouvy.

Záznamy: 1 - 10 ze 178
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek