Jednací řád zastupitelstva

29.10.2014 08:30

 JEDNACÍ  ŘÁD

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  KLECANY

Zastupitelstvo Města Klecany (dále jen zastupitelstvo) přijalo dle §96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tento jednací řád zastupitelstva.

Čl. 1

Základní ustanovení

Jednací řád zastupitelstva upravuje přípravu, svolání, průběh a výstupy  zasedání zastupitelstva a další otázky s tím spojené.

Čl. 2

Pravomoci zastupitelstva

1)      Pravomoci zastupitelstva jsou dány §84  a §85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Čl. 3

Svolání zasedání zastupitelstva

1)      Zasedání zastupitelstva se koná dle potřeby, ale nejméně 1x za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva svolává starosta písemně, a to minimálně 7 dnů předem. Zasedání zastupitelstva se koná na území města. Starosta je povinen svolat zasedání do 21 dnů, požádá-li o to alespoň třetina zastupitelů nebo hejtman kraje.

2)      Je-li zasedání zastupitelstva předčasně ukončeno z důvodu poklesu přítomných zastupitelů pod jednu polovinu zvolených zastupitelů, svolá starosta nové zasedání zastupitelstva do 15 dnů.

3)      Nesvolá-li zasedání zastupitelstva starosta v termínech uvedených v odst.1 a 2, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva.

4)      Oznámení o svolání zastupitelstva se uveřejňuje na úřední desce Města Klecan minimálně 7 dní předem. Ve stejném termínu se doručuje i jednotlivým zastupitelům vhozením do poštovní schránky na adrese trvalého bydliště zastupitele. Informace o zasedání zastupitelstva se uveřejňuje též městským rozhlasem.

Čl. 4

Příprava zasedání zastupitelstva

1)      Zasedání zastupitelstva připravuje starosta podle programu stanoveného radou města.

2)      Návrhy na zařazení do programu zasedání zastupitelstva jsou kromě rady oprávněni podávat zastupitelé města a výbory zřízené zastupitelstvem, kteří tyto návrhy předkládají prostřednictvím rady města minimálně 10 dnů předem. Rada města není oprávněna návrh na zařazení do programu zamítnout. K návrhu na zařazení do programu zasedání zastupitelstva se přikládají podkladové materiály v písemné podobě v 16 vyhotoveních (15x zastupitelé, 1x rada města).

3)      Zastupitelé, rada města a výbory zřízené zastupitelstvem jsou oprávněni požádat o doplnění programu i během zasedání zastupitelstva, jestliže je to nezbytné. O zařazení do programu zasedání zastupitelstva rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

4)      Podkladové materiály se doručují jednotlivým zastupitelům elektronicky nebo písemně minimálně 7 dní před zasedáním zastupitelstva. Tyto podkladové materiály je možno doplnit i v kratším termínu. Požaduje-li některý ze zastupitelů předání podkladových materiálů v písemné formě, požádá o to předem starostu obce.

Čl. 5

Účast zastupitelů na zasedání zastupitelstva

1)      Účast zastupitelů na jednání zastupitelstva je povinná. Nemůže-li se zastupitel ze závažných důvodů zasedání zastupitelstva zúčastnit, je povinen se předem omluvit starostovi (dodatečně jen v případech hodných zvláštního zřetele).

2)      Pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta a zaznamenává se do zápisu z jednání zastupitelstva.

3)      Zastupitelé potvrzují svou přítomnost na zasedání zastupitelstva podpisem do listiny přítomných.

Čl. 6

Program zasedání zastupitelstva

1)      Po zahájení zasedání zastupitelstva, zvolení návrhové komise a ověřovatelů zápisu seznámí předsedající (čl. 7 odst. 1) přítomné s návrhem programu.

2)      Po předložení programu mohou oprávněné osoby (čl. 4 odst. 3) navrhnout doplnění nebo o úpravu programu. O každém návrhu na doplnění nebo úpravu programu se hlasuje zvlášť ihned po předložení všech návrhů. Následně se hlasuje o předloženém programu upraveném o přijaté návrhy jako o celku, nerozhodne-li na žádost některého ze zastupitelů zastupitelstvo, že se bude o každém bodě hlasovat zvlášť.

3)      Není-li navržený program přijat, hlasuje se o jeho každém bodě zvlášť.

Čl. 7

Průběh zasedání zastupitelstva

1)      Zasedání zastupitelstva řídí předsedající, kterým je obvykle starosta, kterému může pomáhat místostarosta případně jiný jím pověřený člen zastupitelstva (kontrola hlasování apod.). Předsedajícího určuje starosta.

2)      Předsedající zahájí zasedání zastupitelstva. Přivítá zastupitele a hosty, konstatuje, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno a program zasedání zastupitelstva zveřejněn na úřední desce Města Klecan dne …. Dále konstatuje, že přítomno je ….zastupitelů, jmenovitě uvede, kteří zastupitelé jsou nepřítomni a zda jsou omluveni, a zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Není-li zastupitelstvo usnášeníschopné a je-li předpoklad, že se v krátké době dostaví potřebný počet zastupitelů, předsedající zasedání zastupitelstva přeruší. Jinak zasedání zastupitelstva ukončí a postupuje se dle čl. 3 odst. 2.

3)      Předsedající navrhne tři členy návrhové komise z přítomných zastupitelů a nechá o nich zastupitelstvo společně hlasovat. V případě nepřijetí, předloží kterýkoliv ze zastupitelů návrh na člena návrhové komise. V tomto případě se o každém návrhu na člena návrhové komise hlasuje zvlášť. Hlasování končí schválením třetího člena návrhové komise. O návrzích se hlasuje v pořadí, jak byly navrženy.

4)      Předsedající navrhne dva ověřovatele zápisu z přítomných zastupitelů a nechá o nich zastupitelstvo společně hlasovat. V případě nepřijetí se postupuje obdobně jako při volbě návrhové komise.

5)      Předsedající dá hlasovat o programu zasedání zastupitelstva (čl. 6).

6)      Předsedající oznámí postupně námitky, které obdržel k zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva. Námitky k zápisu zastupitelstva se projednávají na nejbližším zasedání zastupitelstva, které se koná alespoň 14 dní po zasedání, ke kterému se vznáší připomínky. Tyto námitky musí být předány předsedajícímu do zahájení jednání zastupitelstva. Každá námitka musí obsahovat, která část zápisu a jak se má změnit (přesnou formulaci úpravy zápisu). Ke každé námitce se vyjádří ověřovatelé, kteří předmětný zápis ověřovali. O každé námitce se hlasuje zvlášť. Konečné znění zápisu se upraví dle námitek přijatých zastupitelstvem. Tím se považuje námitkové řízení k předmětnému zápisu za ukončené. Připomínkami k zápisu nelze měnit přijatá usnesení zastupitelstva.

7)      Každý bod programu se projednává zvlášť. Jednotlivé body se projednávají v pořadí, jak jdou za sebou ve schváleném programu. Ke každému bodu programu přednese předkladatel úvodní slovo, v kterém uvede, co je předmětem projednávání, podá k této věci rozklad a uvede, zda se jedná o informaci nebo zda navrhuje přijetí usnesení. Pak následuje rozprava. Rozpravy se mohou zúčastnit zastupitelé, občané města Klecan starší 18 let a majitelé nemovitostí na území města Klecan. Diskutující v rozpravě vystupují v pořadí, jak se přihlásili s tím, že zastupitelé mají přednost. Předkladatel je oprávněn reagovat na vznesené dotazy a námitky mimo pořadí bezprostředně po jejich odeznění. Ostatní hosté mohou v rozpravě vystoupit pouze se souhlasem předsedajícího. Osoby, které byly na jednání zastupitelstva přizvány předkladatelem, případně zastupitelstvem nebo radou se projednávání účastní na výzvu předkladatele nebo předsedajícího. Pokud zastupitel ve svém vystoupení navrhuje usnesení, upozorní na to návrhovou komisi, s kterou formuluje přesné znění návrhu usnesení. Diskutující jsou povinni se řídit ustanovením odst. 11 tohoto článku. Na závěr projednávaného bodu se hlasuje o usnesení, je-li navrženo. Návrh usnesení přednáší návrhová komise.

8)      Při jednání zastupitelstva se přednostně udělí slovo členu vlády nebo jeho zástupci, poslanci, senátorovi nebo zástupci orgánů kraje, jestliže o to požádají.

9)      Po ukončení projednávání posledního bodu programu zasedání zastupitelstva přednese návrhová komise souhrnný přehled přijatých usnesení (§87 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích). Zastupitelstvo svým hlasováním stvrdí, že přednesený přehled je úplný a text přijatých usnesení je shodný s přijatými texty. Po té předsedající ukončí zasedání zastupitelstva.

10)  Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv zastupitel. O jeho návrhu se hlasuje ihned a bez rozpravy. Jestliže je návrh přijat, v rozpravě vystoupí jen ti, kteří se do rozpravy přihlásili před podáním návrhu na ukončení rozpravy.

11)  Slovo v rozpravě uděluje předsedající. Diskutující je povinen hovořit pouze k projednávanému předmětu. Člen zastupitelstva může k jednomu bodu programu vystoupit nejvýše 2x v délce maximálně 3 minuty, občan města Klecan může k jednomu bodu programu vystoupit nejvýše 2x v délce maximálně 3 minuty. Úvodní vystoupení předkladatele by mělo být do 5 minut. Pokud diskutující nedodržuje tato omezení, je předsedající oprávněn mu slovo odebrat. V odůvodněných případech může předsedající limity prodloužit nebo umožnit další vystoupení.

Čl. 8

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva

1)      Ze zasedání zastupitelstva se vyhotovuje zápis, který obsahuje místo a datum zasedání zastupitelstva, jména  přítomných zastupitelů včetně pozdních příchodů a předčasných odchodů, jména nepřítomných zastupitelů s rozdělením na omluvené a neomluvené, schválený program zasedání zastupitelstva, předložené návrhy usnesení, průběh a výsledek  hlasování (včetně hlasů pro – proti – zdržel se; při veřejném hlasování jmenovitě), přijatá usnesení a ostatní důležité skutečnosti charakterizující průběh jednání. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina a usnesení.

2)      Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od ukončení zasedání zastupitelstva a být uložen na Městském úřadě v Klecanech k nahlédnutí.

3)      Zápis podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (při podpisu signují všechny stránky zápisu). Zápis se vyhotovuje ve třech vyhotoveních.

4)      Usnesení obsahuje místo a datum zasedání zastupitelstva, jména přítomných členů zastupitelstva a přehled přijatých usnesení tak, jak byly stvrzeny závěrečným hlasováním (čl. 7 odst. 9).

5)      Usnesení musí být vyhotoven do 10 dnů od ukončení zasedání zastupitelstva.

6)      Usnesení podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé (při podpisu signují všechny stránky usnesení). Vyhotovuje se ve třech vyhotoveních.

7)      Usnesení zastupitelstva se vyvěšuje na úřední desce.

Čl. 9

Hlasování

1)      Zastupitelstvo přijímá usnesení nadpoloviční většinou všech svých členů.

2)      Hlasování zastupitelstva je veřejné, pokud zastupitelstvo na návrh některého zastupitele nerozhodne o tajném hlasování. Je-li rozhodnuto o tajném hlasování, zvolí zastupitelstvo nejdříve ve veřejném hlasování tříčlennou volební komisi. Členy volební komise navrhují jednotlivě zastupitelé. O každém členu se hlasuje zvlášť.

3)      Je-li v dané věci předloženo více návrhů, hlasuje se o nich v pořadí, v jakém byly předloženy. Jakmile je některý návrh přijat, o dalších se již nehlasuje.

Čl. 10

Práva zastupitelů

1)      Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo:

a.       předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání,

b.      vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy,  na  předsedy  výborů,  na  statutární  orgány právnických osob, jejichž  zakladatelem  je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních  složek,  které  obec  založila  nebo  zřídila;  písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů,

c.       požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od  zaměstnanců  právnických  osob,  které  obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů.

Čl. 11

Nerušený průběh zasedání

1)      Během zasedání zastupitelstva smí hovořit jen ten, kdo je k tomu předsedajícím vyzván.

2)      Předsedající má právo vykázat z místnosti, kde probíhá zasedání zastupitelstva, a případně i přilehlých místností osoby podnapilé, pod vlivem drog, znečistěné a zapáchající. Dále je pak oprávněn vykázat osoby, které hlukem či jiným způsobem narušují klidný průběh jednání zastupitelstva. Toto ustanovení se vztahuje jak na hosty, tak i na zastupitele.

Čl. 12

Pracovní komise

1)      Pro přípravu stanovisek a expertíz může zastupitelstvo zřídit pracovní komise.

2)      Členy pracovních komisí jmenuje zastupitelstvo jak ze svých členů, tak i z řad občanů města Klecan a externích odborníků.

3)      Pracovní komise se zřizuje ke splnění úkolu zadaného zastupitelstvem.

4)      Pracovní komise zaniká rozhodnutím zastupitelstva.

Čl. 13

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva

1)      O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zvukový záznam, který se uchovává společně se zápisem  ze zasedání zastupitelstva po dobu minimálně 6 měsíců.

2)      O přerušení zasedání zastupitelstva na dobu do 15 minut rozhoduje předsedající.

3)      O delším přerušení zasedání zastupitelstva na dobu delší než 15 min. rozhoduje zastupitelstvo.

5)      Přesáhne-li zasedání zastupitelstva 22 hodinu, může kterýkoliv ze zastupitelů navrhnout přerušení zasedání zastupitelstva do následujícího pracovního dne. O návrhu hlasuje zastupitelstvo bez zbytečných odkladů.

Čl. 14

Závěrečné ustanovení

1)      Ruší se jednací řád z 15.3.2001 ve znění novel z 12.12.2002 a 25.3.2004.

2)      Tento jednací řád byl přijat usnesením zastupitelstva ze dne 28. dubna 2011

3)      Tento jednací řád vstupuje v platnost dnem přijetí.

                ……………………..                                            ………………………….

                      Ivo Kurhajec,                                                       Ladislav Němeček,  

                           starosta                                                                místostarosta