K diskusi o policii

23.01.2015 08:23

Obecní a městská policie podle vedoucího OP Zdiby

Vážení Klecanští, 

snažíme se připavit pro vás co nejvíce informací před veřejnou besedou o policii, která se bude konat 28. 1. v 18.00 na Městském úřadě Klecany.

V prosinci a v lednu navštívily dvě zastupitelky ze sdružení Žijeme v Klecanech služebnu Obecní policie Zdiby.  S vedoucím OP Zdiby L. Wachtlem hovořily o kladech a záporech zřízení vlastní MP Klecany, o problémech, výhodách a nevýhodách spolupráce Zdib a Klecan apod. Uvádíme zde stručné shrnutí informací a pohledu OP Zdiby na věc.  Nejde o kompletní rozbor ani o náš názor na problém, jde pouze o příspěvek, který může pomoci lépe se orientovat v této složité problematice.  Vzhledem ke zveřejněné zprávě o činnosti OP Zdiby zde nebudeme ani podrobněji popisovat činnost OP.

1.Zřízení vlastní policie

 Zastupitelstvo pověří (na základě žádosti starosty) vedoucího střážníka sestavením OP a schvaluje jeho pracovní náplň.

Existuje možnost zřízení MP „na klíč“ specializovanou firmou. Výhody tohoto postupu: část agendy převezme externí dodavatel; nevýhody: finanční náročnost, externí dodavatel stejně nevyřeší všechno.  Firmy dodají „know-how“, směrnice apod., ostatní (služebna, získání kvalifikovaných strážníků, vybavení včetně aut apod.) zůstává na městu. Pan Wachtl doporučuje, aby v tomto případě město stejně platilo svého zaměstnance, který bude s firmou spolupracovat.

Požadavky na strážníka: maturita, věk od 21 let, specializační kurz (trvání 1,5 měsíce, platí obec), každé 3 roky přezkoušení (strážník před zkuškami absolvuje dvoutýdenní kurz, dostává volno).

Povinnosti a oprávnění strážníků upravuje cca 20 zákonů.                                                                                                                 

Kromě platů strážníků, služebny a zbraní je nutno financovat kurzy, uniformy (šití na míru) – vybavení jednoho strážníka včetně zbraně přijde obec na cca 60 tisíc korun.

Aby mohla policie pokutovat řidiče, musí mít obec uzavřenou smlouvu s Ministerstvem dopravy o přístupu do Evidence řidičů.

2.OP Zdiby + Klecany

Uzavřena veřejnoprávní smlouva + mimo smlouvu požadavky Klecan na konkrétní službu.

Klecany nemají přiděleného strážníka, projíždí jimi auto pravidelné hlídky (denně). Kromě toho hlídka slouží 2x měsíčně (o víkendu) noční v Klecanech. Mimoto strážníci OP přijímají telefonáty od občanů, vyřizují požadavky MÚ Klecany a (občas) měří rychlost. Příjem a vyřizování telefonátů od občanů jsou limitovány tím, že OP nemá nepřetržitou službu a strážníci pracují často přesčas.

OP Zdiby je složkou Integrovaného záchranného systému (není jí každá OP) – specializovaná na povodně – pomáhá při povodních v Klecanech.

3.Měření rychlosti

Úseky, kde je možno měřit rychlost, schvaluje Policie ČR. OP každý rok podává žádost k PČR o schválení daných úseků. Žádost se podává každý rok v lednu, kdy je možno  tyto úseky obměnit. Každé měření musí být nahlášeno Policii ČR předem, a to v konkrétních místech (některých ze schválených úseků) a časech.

Pan Wachtl byl požádán, aby do seznamu měřených úseků, s nimiž se bude obracet na PČR, přidal i Boleslavku (na základě četných stížností občanů, že zde řidiči jezdí nepřiměřenou rychlostí).

Pokutování v dopravě: strážník, který chce dát pokutu, musí řidiče na místě vyhledat v Evidenci řidičů MV ČR. Nemá-li přístup, nemůže pokutovat. Přístupový kód je umístěn na přenosném nosiči dat, který se vloží do počítače. Strážník, který měří rychlost, musí tedy s sebou mít přenosný počítač (např. v autě).

Administrativně se poté každá pokuta zpracovává cca 20 – 30 min a do 3 dnů odesílá na úřad s rozšířenou působností (Brandýs).

Neplatiči pokut: jsou pro obce problémem. Musí pokutu vymáhat, dát neplatiče k exekuci. Pokud se dlužník exekuci dokáže vyhnout, platí náklady na ni obec.

4.Kamerový systém

Může účinně omezit vykrádání nemovitostí – pokud se kamery nainstalují na páteřní komunikace na vjezdu a výjezdu z Klecan (zloději, kteří vykrádají domy, většinou jezdí autem).  Je tak možné zkontrolovat auta s neznámou SPZ.

Zdiby mají kamery u kontejnerů – jsou průjezdní obec, lidé jim tam vozí odpadky, kamery  pomáhají je odhalit.

OP i PČR mohou provozovat kamerový systém i bez povolení Úřadu na ochranu osobních údajů.

Bude možné i napojení Integrovaného záchranného systému na kamerový systém.

5.Bezpečnostní agentura místo policie

Pracovník agentury má stejná práva jako soukromá osoba – je-li svědkem trestného činu, musí volat policii. Pokud obec nemá policii a má pouze agenturu, pracovník nemá kam volat.

Obecní úřady využívají přístup obecní policie do evidencí (např. evidence vozidel, je-li v obci neznámý vrak). Nebude-li mít obec vlastní policii ani smlouvu s jinou OP, ztratí tím přístup do evidencí.

6.Nepřetržitá služba

OP Zdiby nemá zavedenu nepřetržitou službu. Zaměstnává 4 strážníky a vedoucího, což je na nepřetržitou službu málo. Nepřetržitá (tj. 24 hodin denně) služba vyžaduje minimálně 8 strážníků (3 směny po dvou při dvoučlenných jízdních hlídkách), jednoho vedoucího a jednu administrativní sílu (uvedený počet je minimální, nezohledňuje dovolené ani absence strážníků během kurzů apod.). Pokud by měla být zabezpečena i pěší hlídka, jsou potřeba další dva strážníci na směnu, tj. dalších 6 osob. Celkový počet osob zajišťujících nepřetržitou službu je tedy 8 – 14. Náklady na nepřetržitou službu (bez částky na budovy) by vyšly cca 10 – 11 milionů korun ročně.

7.OP + PČR

Obvodní oddělení PČR v Odolena Vodě má na jednu hlídku cca 25 obcí – proto nezajišťuje pořádkovou službu (i když je to její povinnost). Policie ČR je však oprávněna záležitosti, které jsou v její kompetenci, předávat OP (podle zákona o policii).

 

8.Závěr:

Zavedení vlastní městské policie je velmi finančně náročné a je to dlouhodobá záležitost.

Rozšíření spolupráce s OP Zdiby je limitováno početem strážníků OP Zdiby – již nyní se věnují Klecanům méně, než je třeba, a přesto mají přesčasy.

Ideálem by podle slov L. Wachtla byla OP patřící jedné obci, ale určená pro více obcí, s 20 – 30 zaměstnanci, vlastním areálem, který může sloužit i technickým službám a IZS (Integrovaný systém záchranné služby). Z areálu by vyjížděly motorizované hlídky a vycházely pěší hlídky. Na náklady by přispívala každá obec rovnoměrně.  Jelikož tento ideál není finančně realizovatelný, doporučuje Klecanům:

-       spolupráci s OP Zdiby

-       vlastní služebnu v Klecanech (např. na Rychtě)

-       2 okrskáře v této služebně (patřili by pod Zdiby)

-       finanční příspěvek Klecan, který pokryje jejich práci i vybavení.

 

Veřejnoprávní smlouva mezi obcemi Zdiby a Klecany

Zpráva o činnosti OP Zdiby v období červenec - prosinec 2014

 

NÁVRH ŽIJEME V KLECANECH:

Měli bychom zrekapitulovat dosavadní činnost policie na území Klecan. Co policie dělá a co by podle našich představ měla dělat za současného stavu policistů. Získat přesný výpočet nákladů na tuto činnost. Pokud náklady převýší současnou částku, kterou Klecany Zdibům platí, měli bychom se snažit najít peníze na navýšení.

Dále je třeba, aby si město nechalo udělat analýzu různých variant spolupráce: 

- spolupráce Zdiby/Klecany s naší vlastní služebnou, jedním pochůzkářem a jedním motorizovaným policistou;

- dtto, doplněné o pořízení kamerového systému podle vzoru a zkušeností např. Líbeznic;

- samostatná policie jen pro Klecany. 

- nepřetržitý provoz. 

Tak získáme podklady, z nichž bude město (a jeho občané) vycházet při rozhodování.