Zastupitelstvo 24. 11. 2014

26.11.2014 20:40
Naše návrhy: jednací řád a etický kodex
Naše sdružení podalo jménem zastupitelky Aleny Václavíkové na zasedání ZMě dne 24. 11. 2014 dva návrhy: první se týká úpravy jednacího řádu zastupitelstva a druhým návrhem je etický kodex zastupitele. V diskusi k oběma návrhům bylo nakonec rozhodnuto, že návrhy se budou projednávat na neveřejném pracovním zasedání rady a zastupitelů dne 1. 12. 2014.  Podle názoru sdružení Žijeme v Klecanech není praxe neveřejných jednání celého zastupitelstva správná, a to ani v případě, že zde nedojde k hlasování. Občané mají právo být zasedání přítomni, sledovat rozpr avu a zapojit se do ní. Naše zastupitelky proto protestovaly proti tomu, že zasedání bude neveřejné, avšak byly přehlasovány.
 
Náš návrh etického kodexu: 

Etický kodex člena Zastupitelstva města Klecany

 

I.              Preambule

Etický kodex přijalo Zastupitelstvo města Klecany na svém zasedání dne……. . Každý člen zastupitelstva, který se ke kodexu přihlásí, jím dává najevo, že je nad rámec svého slibu zastupitele a nad rámec právního řádu České republiky vázán i dalšími principy vyjadřujícími jeho odpovědnost za přijatý mandát k výkonu veřejné služby.

 

II.            Jednání

1)     Zastupitel dbá, aby byla dodržována vážnost a důstojnost při všech jednáních, jichž se zúčastňuje ve funkci zastupitele města Klecany.

2)      Zastupitel je povinen při všech jednáních zachovávat vážnost všech ostatních účastníků jednání. Zdrží se vůči nim a jejich názorům zejména osobních výpadů a zesměšňování.

3)     Zastupitel na zasedáních jedná vždy k věci, rozhoduje se objektivně, kvalifikovaně

a neuchyluje se k jednání, kterým by jakýmkoliv způsobem ohrozil důvěryhodnost Zastupitelstva.

III.           Střet zájmů

1)    Zastupitel se zdrží rozhodování a jednání ve věcech, které by vedly ke střetu zájmu města Klecany a jeho soukromého zájmu nebo zájmu členů jeho rodiny, právnické nebo fyzické osoby, v nichž je společníkem nebo statutárním orgánem.

2)    Zjistí-li zastupitel, že má rozhodovat nebo jednat o věci, u níž je ve střetu zájmů, oznámí tuto okolnost bezodkladně předsedajícímu a ostatním účastníkům jednání. Při vlastním jednání o dané věci aktivně nevystupuje a nezúčastní se rozhodování a hlasování.

3)    Zastupitel nepřijme nominaci do orgánu města, bude-li vědět, že v něm může opakovaně jednat o věcech jeho soukromého zájmu.

4)    Zastupitel nepoužije pro svůj soukromý  zájem informace, které získal při jakémkoliv neveřejném jednání, jehož se zúčastnil z titulu své funkce zastupitele. To platí i pro jednání orgánů města, jichž je členem.

5)    Zastupitel, který je po dobu výkonu mandátu členem orgánu, společníkem či akcionářem podnikající právnické osoby, členem zapsaného spolku, ústavu, obecně prospěšné společnosti, nadace či fondu nebo jiného podobného subjektu, nesmí být členem výběrové komise, pokud se tento subjekt uchází o přidělení veřejné zakázky nebo figuruje jako subdodavatel společnosti ucházející se o přidělení veřejné zakázky od města Klecany nebo od společnosti, v níž má město Klecany majetkovou účast, nebo se uchází o dotaci či grant z peněz města Klecany.

 

IV.          Přijímání a poskytování darů a výhod

1)     Zastupitel v rámci výkonu své funkce nevyžaduje ani nepřijímá dary, služby ani žádná jiná zvýhodnění, a to ani prostřednictvím jiných osob.

2)     Zastupitel jedná vždy tak, aby se v souvislosti s výkonem své funkce nedostal do postavení, z něhož mu bude plynout závazek protiplnění nebo které jej bude nutit rozhodovat a jednat v přenostním zájmu jiných osob. Nenabízí ani neposkytuje žádnou výhodu jakýmkoli způsobem spojenou s jeho postavením zastupitele.

3)     Zastupitel v rámci výkonu své funkce neučiní ani nenavrhne žádné úkony, který by vedly nebo měly vést ve prospěch jeho soukromého zájmu po skončení výkonu jeho mandátu.

 

V.            Majetkové poměry

1)    Zastupitel souhlasí se zveřejněním všech příjmů, darů a jiných plnění, která získal v rámci výkonu své funkce, např. příjmy z účastni v orgánech města nebo společností zřízených městem. Za tím účelem sdělí tyto příjmy formou písemně kontrolnímu výboru jednou ročně vždy k 30. 9. Tyto údaje se považují za veřejné.

2)    Zastupitel souhlasí s tím, aby kontrolní výbor prověřoval pravdivost poskytnutých údajů v rozsahu svých kompetencí a s využitím veřejných informačních zdrojů. Na výzvu kontrolního výboru poskytne vysvětlení k uvedeným informacím.

 

VI.          Kontrola

1)    Případné podezření z porušení ustanovení kodexu prověří zastupitelstvo na podnět zastupitele nebo občana. Výsledné zjištění projedná zastupitelstvo na svém zasedání. Při závažném či opakovaném porušení ustanovení tohoto kodexu může být zastupiteli doporučena jeho rezignace na mandát zastupitele, případně jej zastupitelstvo může odvolat z funkce v orgánu města

 

VII.         Účinnost

Tento etický kodex nabývá účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem města Klecany.a je závazný pro současné i budoucí členy Zastupitelstva města Klecany, kteří jej přijmou, dokud nedojde hlasováním zastupitelstva k jeho změně či zrušení.

 

Seznam zastupitelů, kteří přijali Etický kodex člena Zastupitelstva města Klecany:

Jméno

Datum

Podpis

Ing. Jiří Bendl

 

 

Jarmila Brožová

 

 

Ing. Tomáš Černý

 

 

Bc. Daniel Dvořák

 

 

Ing. Miroslav Filinger

 

 

Ing. Kristýna Holubová

 

 

Martin Hora

 

 

Mgr. Pavel Kotrba

 

 

Ivo Kurhajec

 

 

Jiří Medek

 

 

Mgr. Eva Stanislavová

 

 

Dušan Šebek

 

 

Mgr. Dana Šoltysová

 

 

Zdeňka Tomášová

 

 

Mgr. Alena Václavíková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivo Kurhajec                                                                          Bc. Daniel Dvořák

starosta                                                                                   místostarosta

 

 

Důvodová zpráva:

Přijetí etického kodexu naplní požadavek transparentnosti správy věcí veřejných.

Členství v Zastupitelstvu města Klecany je službou veřejnosti, od které zastupitelé získali důvěru. Zastupitelstvo jako vrcholný orgán samosprávy města Klecany posílí výrazně svou prestiž, a důvěryhodnost, pokud zastupitelé přijmou dobrovolně nad rámec právního řádu České republiky tento etický kodex, kterým se budou po dobu výkonu mandátu řídit. Zlepší se možnost veřejné kontroly práce zastupitelů z hlediska etiky, morálky a slušnosti.